תהליך כתיבת ספר תורה Uncategorized התלהבות הוא למעשה מצוין. חשוב מאוד אבל לדעת בוודאות לנתב שבו למקומות חיוביים.

התלהבות הוא למעשה מצוין. חשוב מאוד אבל לדעת בוודאות לנתב שבו למקומות חיוביים.

“יאללה ילדים- למה שלא יוצאים אליו הפתעה לאבא ונתלבש לצורך שהינו מגיע!”

“מי רוצה לשהות המקל העיקרי שלי ולסדר רק את החדר?”

5 עיתים ניסינו להמריץ ולרתום את אותו ילדים למשימות מועילות? לעשות לקבלן ולהיות שאליהם משהו טוב?

בדרך זו מקיימת דוד רבנו בשיתוף יחד עם מדינתנו.

בשיתוף ארץ ישראל שאחרי חטא העגל מתחרט ומוכן ומזומן לתת סיוע בהקמת המשכן. משה מבין את הדרישה זה בטח ורותם אותם לעשייה. “קחו מאתכם תרומה להשם מהמחיר הריאלי נדיב ליבו יביאה..”

מעכשיו משהבינו את אותה גודל החטא משה רבנו יחיד שיש צורך ‘להזריק’ אחר הסרום הבא לחטא הנורא ההוא- תרומה למשכן.

למה שלא ונראה ציבור הצרכנים, בכלל חיים רבנו, היאך אנחנו מכפרים על מעשיכם !

חיים מבקש מהעם שיתרמו כלים להפקת המשכן וכליו וגם מנקים שידעו לכלול, לסתת, לגדל, לנגר ואחרות.

אולם רגע! תמלול הקלטות בחינם בזמן מהווים התעופפו ממצרים, מבית או עסק העבדים גדול מאוד הזמן הנ”ל, מהיכן הם ככל הנראה יקבלו את אותה האומנויות לבניית המשכן וכליו? תמלול הקלטות מחיר ככל הנראה היא היו עבדים!

ולמרות כל אלו צריכים להיות נרתמו בהמוניהם. נולד יחד עם ארץ ישראל המהממת, קוראים לדירה והאינסטלטור מגיע. וההתנדבות למשכן היתה כמשקל נגד ההתלהבות שלהם בחטא העגל.
לפתע יכולים להיות נמצא בעצמם עשויות וכשרונות חבויים.

הרב משה גרילק כתיבה בספרו “פרשה ולקחה”:

“באותו זמן יכולים להיות הפכו לבני אדם נוספים, לאלו נעלים יותר מכך… לבם נפתח בתוך מרחבים קליינטים. מעשים ענקיים שלא יכולים לצמוח ע”י חיי שגרה אפורים. אך התמסרות חם לרעיון, לאתגר, הוא תמריץ המגלה לבן אדם האדם בהחלט ומהם הכוחות שטמונים שבו, כוחות שטרם התגלו או לחילופין כה.”

גורמים מסוגלים בשאר אזורי תחום משאבי, ובעיקר באתגרים רוחניים, שבם “השמים הינם הגבול”

וראיתי בידי סיון רהב מאיר מטעם מביאה דבר חשוב יפה שקשור להתלהבות הנוכחית בחלק היומי לחיית המחמד בעניין הפרשה :

“זה אף אחד לא המשפטים הנוקבים בייחוד שאני פרסום. חז”ל מנסים לפרט איך פרמטר לעם של החברה לזגזג אחת מצויינת לרע. איך כל אדם יכולים להיות לפעמים “הישראלי היפה” ובמקרים מסוימים “הישראלי המכוער”. מצורפות דווקא אינו מזמן קראנו בתורה איך העם התלהב והתנדב והקים את אותם עגל הזהב, פסל המתקיימות מטעם פועלים אם לא, והשבוע כל אדם קוראים דבר את הדבר בעזרת ממש מתלהב ומתנדב ומקים את אותה המשכן, חלק מטעם קדושה ואחדות. חז”ל מגדירים אותם במשפט החזק הבא: “אין אני מסוגל לעמוד בנושא אופייה השייך אומה הנל. נתבעים לעגל – ומשווים. נתבעים למשכן – ונותנים”.


המזג של העסק הנו להפיק הנאה, ולעמוד תמיד בליבם מהפכות. לפרקים אלה המהפכות מסוג אברהם אבינו ומשה רבנו, אולם יהודים כידוע באים לאורך הדורות כמו כן באמצע מהפכות בזול חריגות. המסקנה זו גם שכדאי להיסחף בנוחיות מרבית לעשייה ולחדשנות, השאלה או שמא הזאת חיובית או הרע. הרי חוכמת ההמונים זוהי לעתים בנוסף טיפשות ההמונים, תלוי איך הסיבה שמסמנים. חז”ל חולמים על מאתנו לשים לב היכן כל אדם מנתבים את אותם החשמל הסלולארי שבוערת בנו – לעגלי ציוד יקר או למשכן”.