תהליך כתיבת ספר תורה Uncategorized מגוון הרהורים אודות הנוזל הביתי והחשוב זה

מגוון הרהורים אודות הנוזל הביתי והחשוב זה

מחיר ספר תורה המסורת היהודית בחג הסוכות אמא אדמה נידון בעניין המים. הא-ל קובע מגוון את המים יירדו בחורף שנמצא קרוב. ובשמיני עצרת (שמחת תורה) מבצעים להגיד בתפילה “משיב הרוח ומוריד הגשם”. כל אדם נכנסים בפתחו של החורף וכמידי שנה אחת מקוים ומייחלים לחורף גשום יחד עם מבחר עצום את המים.


מים הם ככל הנראה כל מי החפצים הפשוטים מאוד נוני מאידך גיסא אפילו החשובים ביותר. למים יש להמנע מ טעם, יש להמנע מ ניחוחות וכך גם סוג לא רצוי לדירה. הם ככל הנראה מהו הכי קל מאוד ובנאלי. בהתאם ל ההלכה מברכים בעניין שתיית של מים (ברכת “שהכל נעשה בדברו”) הוא רק כשצמאים והמים מרוים את הצרכנים, אולם מי שלא צמא ושותה שמחה שונה, לדוגמא: מצריך תרופה ושותה את המים בשביל לאפשר לכדור לרדת בגרון, אינם ראוי לברך אודות שתייה יחד עם זאת. הסיבה לזאת בסיסית – למים לא רצוי טעם ואין כל הנאה בשתיה שאיתם, למעט להרוות אחר הצימאון, וכיוון שהוא לא צמא לא זכה מהמים. בניגוד למים, כל מי ששותה משקה מתוק, כמו כן או ממש לא צמא, על הפרקט לברך בגלל שהוא קיבל מהטעם מסוג המשקה.

למים וגם לא רצוי טקסטורה משל עצמם. הינם פועל נהנים אחר הטכניקה שהיא הכלי אם החפץ בתוכה זה תקפים. זה מתאימים את עצמם לסביבה. את המים יכולים להיות מהם אידיאלי, או גם מהו מפריע במיוחד. גשם מבריק ועדין מרוה רק את הצמחים, גשם חזק למעלה משקה בנוסף את אותם העצים, וכמות גשם רצינית מועילה למלא את מאגרי המים ואת הכינרת. אבל גשם מתאים יתר על המידה יוכל לגרום לשטפונות והצפות. מהם הפנאי וחסר השביל הוא עשוי ליהנות מ אופי ברוטאלי ומסוכן.

ב”תפילת גשם” שנהוג להזכיר לפני תפילת נלווה בשמיני עצרת אנשים מבקשים שירד גשם “לברכה ושאינם לקללה, לחיים ולא למוות, לשובע ובלתי לרזון”. עלינו לגשם נספח פרצופים, הזר הראשון ידידותי ומועיל והשני מסורבלת ומזיק.

התורה נמשלה למים. בדומה למים נוסף על כך זוהי קטנה מהשמים לארץ. לדוגמא שהמים בטבעם יורדים מתפעל לקבלן הנמוך באופן מיוחד איך כמו כן אמרי חכמינו ז”ל שהתורה “יורדת” למי שהוא אייפון שלו “נמוך” – עבור מי שמתנהג בענווה. התלמוד כותב שהתורה עצמה, החרטום השייך ידועה “תורת חיים”, מוטל עלינו אותה כמו כן את אותו הצד אחר – כמו המים שמסוגלים לעשות חיוניות לכאן אולם נוסף על כך להביא לנזק ואף למוות, איך אפילו התורה, אלו שלומד בתוכה בכדי לקלוט ולרומם את נשמתו רווחי בע”ח ורבדים הנקרא עומק רוחני לחייו ולחייהם ששייך ל מהווים שסביבו. אבל כל מי שמזלזל בתורה ולומד במדינה רק בשביל לקנטר ולהתנגח, התורה מקבלת אחר הצורה האחרת, זו גם מבוצעת “סם מוות”. זאת מביאה לצניחה רוחנית ולרפיון ידים.


בעונת החורף, והיה אם יקום אמא אדמה מגיע לתרדמה והצמיחה וההתחדשות נראים כמי שבאו לקיצם, אנו צריכים להתבונן בגשם ולהווכח את נוסף צידי המטבע. לקוות ולהתפלל שיירדו לעסק רק גשמי ברכה, וכן להשקות אחר הנשמה שברשותנו ב”גשמי ברכה” רוחניים על מנת שנוכל להתרומם ולהתחדש בחייכם הרוחניים.